Loading...

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Tieto informácie sa môžu pribežne meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.amr.sk.
 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.
 

Prevádzkovateľ:
Macro Components s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31562744
Email: macro@macro.sk
Tel.: +421 41 7634 181
 

Spracovávanie cookies na webovej stránke amr.sk

Naša webová stránka amr.sk neuchováva žiadne coockies a preto ani nezobrazuje informáciu o ich spracovávaní. Na základe tejto skutočnosti stránka nevyžaduje prijatie súhlasu s ukladaním cookies vo Vašom zariadení.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
- Komunikácia s Vami
- Hodnotenie zákazníkov
- Marketingové aktivity
- Zmluvné vzťahy

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely kontaktovania prostredníctvom formulára na našej stránke www.amr.sk je povinné z dôvodu adresnej komunikácie s Vami. Kontaktný formulár bez potvrdenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude odoslaný a Vami zadané údaje sa neuložia ani nijak neodošlú.
 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?
Vami poskytnuté osobné údaje nezdieľame s treťou osobou ani nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje budú použité len pre komunikačné a marketingové aktivity našej spoločnosti s Vami.


Zdroj Vašich osobných údajov a údaje ktoré spracúvame:

- Meno a priezvisko

- Kontaktný e-mail

- Telefónne číslo

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne priamo Vy.


Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celej doby využívania našich služieb aktívnej komunikácie s Vami.


Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:
1./ Právo na vymazanie osobných údajov z našej databázy. Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
 

2./ Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne.
 

Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu macro@macro.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia.

Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.
 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných
údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.
 

Platné od 01.1.2023

Spýtajte sa nás

 

 

 

Kto sme

Aplikáciu vyvíja

+421 41 763 41 81
macro@macro.sk
www.macro.sk

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí
IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415

Prehlásenie o ochrane os. údajov